C l a s s i c a l    M a r t i a l    A r t s    A c a d e m y    S E - F I
Welcome to our website
 
de 12 kata van het Okinawa Goju Ryu Karate-do
 
 

foto: Herfststage Malmedy (Chodes), 7 oktober 2006
 
Sanchin
Tensho
Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni
Saifa
Seiyunchin
Shisochin
Sanseiru
Seipai
Seisan
Kururunfa
Suparinpei